Ga naar hoofdinhoud

Giften (fiscaal aftrekbare)

De stichting is geregistreerd als ANBI: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat donaties aan de stichting als persoonsgebonden aftrek in mindering kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen. De Nederlandse wetgever heeft echter eisen gesteld aan deze aftrekbaarheid. De eenmalige gift is slechts aftrekbaar indien deze de drempel van 1% van het verzamelinkomen te boven gaat en is gemaximeerd tot 10% van het verzamelinkomen. Deze voorwaarden gelden niet indien de gift wordt gedaan in de vorm van een zogenaamde ‘lijfrente donatie’. Deze fiscaal vriendelijke schenkingsvorm heeft als voordeel dat het jaarlijkse bedrag altijd volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voorwaarden zijn dat u de schenking over ten minste 5 achtereenvolgende jaarlijkse termijnen doet. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Ook kunt u onze stichting een vast bedrag (een legaat) of een percentage(erfstelling) van uw nalatenschap geven.

Reis naar Mutolere als aftrekbare gift
Voor diegene die van plan is Mutolere in persoon daar ter plaatse te komen helpen is het volgende van belang:
Ten einde de toch kostbare reis van Nederland naar Mutolere iets dragelijker te maken biedt de Stichting de mogelijkheid aan om deze reis- en andere gerelateerde kosten als een ‘schenking’ te doneren aan de Stichting waarna de Stichting op zijn beurt deze kosten (reiskosten Nederland-Mutolere, hotelkosten en noodzakelijke vaccinaties) zal vergoeden.
De ‘schenking’ dient in dat geval t.b.v. de administratie en verantwoording van de Stichting te worden geoormerkt d.m.v. de toevoeging: Ten behoeve van reis- en gerelateerde kosten naar Mutolere Hospital.

Ten gevolge van de ANBI status van de Stichting kan de ‘schenking’ dan onder voorwaarden in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. In aanmerking komen: artsen, verpleegkundigen, apothekers (ziekenhuis) technici en een ieder die naar het oordeel van het bestuur een zinvolle bijdrage aan het ziekenhuis of aan het ziekenhuis gerelateerde instituten en regio kunnen leveren.

Het bestuur van de Stichting stelt als voorwaarde dat:
– het voorgenomen verblijf van wezenlijke toegevoegde waarde zal zijn voor St. Francis Hospital en/of Mutolere regio.
– de te investeren tijdsduur een voldoende lange termijn omvat om ook daadwerkelijk zinvol te zijn.

We zijn altijd blij met alle giften, klein of groot. Neemt u bij vragen over giften alstublieft contact met ons op.

BANKGEGEVENS
Rekeningnummer NL60 RABO 0107186012
t.n.v. Stichting Mutolere Hospital

Back To Top